Kvalité och miljö

 

 

Vår verksamhet är kvalitetsdeklarerad av Vårdföretagarna/Almega

vilket innebär att vi redovisar hur vi arbetar med kvalitet. I kvalitetsdeklarationen nedan kan du läsa om såväl patientsäkerhetsarbete som verksamhetens tillgänglighet och miljöarbete.

 

 

Kvalitetsdeklaration Achima Care Köpings vårdcentral

 

 

 

 


 

Achima Care administrativa tjänster är certifierat enligt 

ISO 9001 och 14001.

Det innebär att vi jobbar enligt ett kvalitets och miljöledningssystem vilket också förutsätter att vi jobbar aktivt med ständiga förbättringar. Vi granskar regelbundet vårt ledningssystem av oberoende revisor från ackrediterat certifieringsorgan.

Vårt miljö- och kvalitetsarbete genomsyrar hela organisationen.

 


 

Miljöpolicy

Achima Care AB ska verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö ska begränsas så långt som möjligt

I vårt miljöarbete utgår vi från tillämpliga lagar och föreskrifter uppfylls. Verksamheten ska följa miljölagar och regler så långt det är möjligt.

Inom ramen för vår verksamhet väljer vi material och utrustningar med beaktande av miljöaspekter.

Vi ska främja källsortering av avfall. Vi använder inte mer än nödvändigt utav engångsmaterial och i största möjliga utsträckning använda oss av kollektiva transportmedel.

Vårt miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

 

 

Kvalitetspolicy

Achima Care AB ska som vårdgivare och medicinsk rådgivare erbjuda professionell medicinskt kunnande av engagerad, kompetent och erfaren sjukvårdspersonal där individens behov sätts i centrum. Medicinska bedömningar och diagnoser fastställs efter individuella utredningar genomförda utifrån vedertagen metodik och utförs av kvalificerad personal.

Vi vill genom vår kompetenta personal kunna föreslå och genomföra rehabilitering och andra behandlingar utifrån patientens behov.

All verksamhet som bedrivs vid Achima Care AB skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Alla som arbetar inom Achima Care AB medverkar aktivt till att åstadkomma en högkvalitativ hälso- och sjukvård som inger förtroende och trygghet hos uppdragsgivare och patienter.

All verksamhet sker efter tillämpliga lagar och föreskrifter.
Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Köpings vårdcentral drivs av: